Hallinnointi

Hallinnointi

F-Secure Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

F-Secure Oyj noudattaa lisäksi kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti F-Securen hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on F-Securen toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Aikaisempien selvitysten arkisto add