Hallinnointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta

F-Securen riskienhallinnan ja sisäisten valvonnan prosessien tavoitteena on varmistaa, että F-Securen liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan asianmukaisesti, arvioidaan, seurataan ja raportoidaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. F-Secure edistää henkilöstön tekemää jatkuvaa riskiarviointia. Yhtiön toimitusjohtaja, johtoryhmä ja F-Securen lakisääteinen tilintarkastaja seuraavat säännöllisesti riskienhallintaprosessissa tunnistettuja keskeisiä operatiivisia riskejä. Riskienhallinta on keskeinen osa F-Securen hallintoa, ja yhtiön riskienhallintaprosessi on linjassa ISO 31000 -standardin kanssa.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokasta ja strategian mukaista ja että taloudellinen raportointi ja johdon raportointijärjestelmä antaa luotettavaa tietoa ja on sovellettavien säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaista.

Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, säännöstöt, prosessit, käytännöt ja ne organisaation rakennetta koskevat tiedot, jotka auttavat varmistamaan, että liiketoiminta on kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista. Sisäisen valvonnan tehtävä on myös varmistaa, että kirjanpito ja taloudellinen tieto antavat oikean ja tarkan kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

F-Secure seuraa jatkuvasti myyntiin, liikevaihtoon, kuluihin ja kannattavuuteen liittyviä taloudellisia avainprosesseja sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epäjohdonmukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. F-Securen talousosasto vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Talousjohtaja ja talousosasto toimivat läheisessä yhteistyössä F-Securen eri liiketoimintojen kanssa tarjoten olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi. Talousosasto arvioi ja valvoo säännöllisesti ennusteiden luotettavuutta ja liikevaihdon tuloutusta. Eettiset liiketoimintatavat tuodaan esille myös sopimuksissa, ja F-Secure on näistä aiheista jatkuvassa vuoropuhelussa eri sidosryhmien kanssa.

Sisäinen tarkastus

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tähän asti valiokunta on päätynyt siihen, että huomioiden yhtiön koon, organisaatiorakenteen ja pääosin keskitetyn taloudellisen hallinnan erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta.

Sisäisen tarkastustoiminnon puuttuessa huomiota on kiinnitetty kirjanpitoon, raportointiin, dokumentointiin, auktorisointeihin, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden säännölliseen arviointiin kaikissa F-Secure:n yksiköissä. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan aika ajoin. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön talousosasto. Lakiasiainyksikkö osallistuu myös tähän työhön aktiivisesti.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunniteltaessa. Tarvittaessa sisäisen tarkastuksen palveluita ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta.

Yrityksessä on otettu käyttöön raportointilinja, joiden kautta työntekijä voi ilmoittaa hallitukselle ja johtoryhmälle havaitsemistaan väärinkäytösepäilyistä.